Tất cả bài viết

Các phương pháp canh tác tiết kiệm nước

Tưới nhỏ giọtHệ thống tưới nhỏ giọt cung cấp nước trực tiếp đến rễ cây, làm giảm sự bay hơi xảy ra với hệ thống...