Đồng hồ nước

Đồng hồ nước

0₫

Đo lường:  Lượng nước, Lưu lượng nước

Sử dụng cho : mục tiêu theo dõi lượng nước, Lưu lượng nước thích hợp

 Đồng hồ nước