Showing all 6 results

Show sidebar

Calcium Nitrate

Phân bón Calcium Nitrate 15.5-0-0+26Ca là loại phân bón chất lượng cao, chuyên cung cấp các chất dinh dưỡng hòa tan hoàn toàn trong nước và có độ tinh khiết cao.

Kali Nitrate

Phân bón Kali Nitrate 13-0-46 là loại phân bón chất lượng cao, chuyên cung cấp các chất dinh dưỡng hòa tan hoàn toàn trong nước và có độ tinh khiết cao.

Kali Sunfate

Phân bón Kali Sunfate 0-0-51 là loại phân bón chất lượng cao, chuyên cung cấp các chất dinh dưỡng hòa tan hoàn toàn trong nước và có độ tinh khiết cao.

Magie Sunfate Mag-S

Phân bón Magie Sunfate 0-0-0 + 16MgO + 32SO3 là loại phân bón chất lượng cao, chuyên cung cấp các chất dinh dưỡng hòa tan hoàn toàn trong nước và có độ tinh khiết cao.

Phân bón MAP

Phân bón Phân bón MAP 12-61-0 là loại phân bón chất lượng cao, chuyên cung cấp các chất dinh dưỡng hòa tan hoàn toàn trong nước và có độ tinh khiết cao.

Phân bón MKP

Phân bón MKP 0-52-34 là loại phân bón chất lượng cao, chuyên cung cấp các chất dinh dưỡng hòa tan hoàn toàn trong nước và có độ tinh khiết cao.